Přeskočit na navigaci

Členství

Jak se stát členem Česko-brazilské obchodní komory

Chcete-li se stát členem Česko-brazilské obchodní komory, postupujte prosím podle následujících kroků:

1 - Vyplňte niže uvedený formulář - Formulář žádosti o členství - CZ

2 - Zašlete formulář na e-mail info@czbrcham.cz

3 – Po obdržení registračního čísla žádosti na Váš e-mail, proveďte platbu členského poplatku tak, jak je uvedeno ve formuláři a nezapomeňte uvést získané registrační číslo.
Česko-brazilská obchodní komora Vám zašle e-mailem potvrzení o vkladu členského poplatku a registrační číslo.

Důležitá informace pro členy

V případě jakéhokoliv požadavku na služby Obchodní komory, doporučujeme členům, aby nám poslali své registrační číslo, kvůli rychlému ověření, zda Vám tyto služby budou poskytnuty zdarma nebo popřípadě prostřednictvím zvláštních slev.

Pro více informací o službách nabízených Obchodní komorou, navštivte sekci "SLUŽBY"
Nebo zašlete e-mail na adresu info@czbrcham.cz


Členství v Komoře

1. Členy Komory mohou být fyzické a právnické osoby z České republiky a Brazilské federativní republiky, případně i z dalších zemí, společnosti, ústavy a instituce působící v České republice a v Brazílii, případně i v dalších zemích, jejichž způsobilost k právním úkonům není jakkoli omezena, které budou přínosem pro splnění výše uvedených cílů Komory a které uhradí členský příspěvek. Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku zájemce o členství v Komoře a představenstvo rozhodne o přijetí člena a o zápisu do seznamu členů Komory.

2. Představenstvo může udělit českým a zahraničním institucím, ústavům a společnostem a osobám, které se zasloužily o vznik a rozvoj činnosti Komory a o rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Brazílií bezplatné čestné členství v Komoře. Čestní členové Komory se mohou účastnit valné hromady a jednání dalších orgánů Komory s hlasem poradním, mohou pracovat v sekcích, pobočkách, zastoupeních a delegacích.

3. Členství v Komoře je jednoleté a není-li vypovězeno formou doporučeného dopisu zaslaného k rukám prezidenta alespoň jeden měsíc přede dnem jeho uplynutí, prodlužuje se automaticky vždy o jeden rok.

4. Členové Komory mají hlasovací právo, kterým se podílejí na rozhodování Komory. Každý člen má jeden hlas, a to nezávisle na výši členského příspěvku jím uhrazeným.

5. Každý člen může formulovat své návrhy, které musí předložit prezidentovi Komory, aby pak mohly být zahrnuty na pořad valné hromady.

6. Členství v Komoře končí:

a) vystoupením člena z komory, a to dnem doručení písemného oznámení představenstvu
b) zrušením členství, které může být zrušeno z následujících důvodů:

ba) člen porušuje stanovy komory nebo prokazatelným způsobem opakovaně jedná v příkrém rozporu s cíli a zásadami Komory a poškozuje její zájmy a její dobré jméno

bb) na majetek člena byl v souladu se zákonem č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, v platném znění, prohlášen konkurs nebo se změnil předmět jeho činnosti natolik, že přestal být v souladu s podmínkami a cíli Komory

bc) člen je v prodlení s placením příspěvku podle těchto stanov, přestože byl na toto prodlení opakovaně upozorněn

bd) člen opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů Komory

be) člen – fyzická osoba byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud takový trestný čin souvisí s podnikáním či veřejnou činností takové osoby.
c) zánikem členství z důvodu vstupu člena do likvidace nebo u fyzické osoby úmrtím

7. Člen Komory je oprávněn se proti rozhodnutí o zrušení členství odvolat k valné hromadě prostřednictvím prezidenta Komory, přičemž písemné a řádně odůvodněné odvolání musí být prezidentovi Komory doručeno písemně do 15 dnů od doručení oznámení o zrušení členství.
Rozhodnutí o zrušení členství musí být členovi sděleno doporučeným dopisem.

8. V případě ukončení členství jakoukoli formou se členské příspěvky nevrací.

© INF, s.r.o. 2016